RailsでDBに配列Arrayを保存する

RailsでDBに配列を保存する方法

serialize :column_name を指定

RailsでDBに配列を保存する方法(サンプルコード)

class Hoge < ApplicationRecord
  serialize :arr
end

hoge = Hoge.new(arr: [1, 2, 3])
puts hoge.arr # => [1, 2, 3]

Arrayと明示するとこういう使い方もできるみたい

class Hoge < ApplicationRecord
  serialize :arr, Array
end

hoge = Hoge.new
hoge.arr << 1 << 2 << 3
puts hoge.arr # => [1, 2, 3]